Archive for 2013

Talvisota 1939-1940"Te ette ole tahtoneet sotaa, te rakastitte rauhaa, työtä ja kehitystä, mutta teidät pakotettiin taisteluun, jossa olette tehneet suurtöitä, tekoja, jotka vuosisatoja tulevat loistamaan historian lehdillä."

- Ylipäällikkö C.G.E. Mannerheim, 14.03.1940

The Shelling of Mainila

Today is the 74th anniversary of the Shelling of Mainila. On 26 November 1939, Soviet troops shelled the village of Mainila on the Soviet side of the border between the Soviet Union and Finland. Moscow then blamed Finland for the provocation. The incident set the stage for the Soviet war of aggression against Finland, as agreed in the Molotov-Ribbentrop Pact between the Soviet Union and Nazi Germany.

As we remember the Shelling of Mainila, the Finnish Anti-Fascist Committee looks forward to the 75th anniversary of the International Black Ribbon Day, which commemorates the Nazi-Soviet pact. The year will be busy for our organisation. We call on the Finnish authorities to support events commemorating the Black Ribbon Day, and call on all interested parties to join in our activities.

Ei uusia Mainilan laukauksia!

Tänään on Mainilan laukausten 74. muistopäivä. Marraskuun 26. päivä vuonna 1939 Neuvostoliitto tulitti Valkeasaaren Mainilan kylässä omia joukkojaan ja syytti teosta Suomea. Välikohtaus pani sotilaallisesti täytäntöön natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välisen ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen salaisen lisäpöytäkirjan.

Mainilan laukausten muistopäivä on samalla alkulaukaus kansainvälisen Mustan nauhan päivän 75. juhlavuodelle. Myös Suomen antifasistiselle komitealle vuosi on toiminnantäyteinen. Kehotamme Suomen valtiovaltaa tukemaan juhlavuoden tapahtumia ja kutsumme kaikkia kiinnostuneita toimintaan mukaan.

День памяти жертв Голодомора

День памяти жертв Голодомора — геноцида украинского народа — отмечается в четвертую субботу ноября. В 1932-1933 гг. миллионы людей в Украине были систематически уничтожены голодом. Антифашистский комитет Финляндии требует извинений и признания Голодомора от Российской Федерации как правопреемника Советского Союза.

В ноябре 2006 г. Верховная Рада Украины принял закон, который постанавливает, что Голодомор являлся актом геноцида. 17 государств признали Голодомор актом геноцида. Финляндия не входит в этот список. В январе 2010 г. апелляционный суд г. Киева признал лидеров Советского Союза виновными в геноциде украинского народа.

Бесчеловечные зверства, подобные Голодомору, возможны только в обществах, где права человека и основополагающие принципы верховенства права и демократии нарушаются систематически. Вспоминая эти зверские преступления в нашей общей европейской истории поможет нам предотвратить подобные преступления в будущем.


The Ukrainian Genocide

The day of remembrance of the Ukrainian genocide, the Holodomor, is on the fourth Saturday of November. In 1932-1933, several million people were systematically starved to death in Ukraine. The Finnish Anti-Fascist Committee demands an official apology for this genocide from the Soviet Union's legal successor, the Russian Federation.

In November 2006, the Ukrainian parliament passed a law that defined the Holodomor as a genocide. Altogether seventeen countries have recognised the Holodomor as an act of genocide. Finland is not one of them. In January 2010, an appeals court in Kyiv found the Bolshevik leaders of the Soviet Union guilty of genocide in Ukraine.

Such inhuman atrocities like the Holodomor are only possible in societies with systematic violations of people's basic rights and the fundamental principles of the rule of law and democracy. Remembering the atrocious crimes that have taken place in our common European history will help prevent similar crimes in the future.


Ukrainan kansanmurhan 80. muistopäivä

Ukrainan suuren nälänhädän, Holodomorin, muistopäivää vietetään marraskuun neljäntenä lauantaina. Vuosina 1932-1933 maassa tapettiin järjestelmällisesti nälkään useita miljoonia ihmisiä. Suomen antifasistinen komitea vaatii Neuvostoliiton oikeudelliselta jälkeläiseltä, Venäjän federaatiolta, anteeksipyyntöä Holodomorista.

Marraskuussa 2006 Ukrainan parlamentti sääti lain, joka määritteli Holodomorin kansanmurhaksi. Kaikkiaan seitsemäntoista valtiota on tunnustanut Holodomorin kansanmurhaksi. Suomi ei ole niiden joukossa. Tammikuussa 2010 kiovalainen tuomioistuin totesi Neuvostoliiton bolshevikkijohtajat syyllisiksi kansanmurhaan Ukrainassa.

Holodomorin kaltaisia tragedioita tapahtuu vain sellaisissa ihmisyhteisöissä, joissa loukataan järjestelmällisesti kansalaisten perusoikeuksia sekä oikeusvaltion ja demokratian periaatteita. Euroopan historiassa ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten muistaminen voi auttaa estämään vastaavanlaisia rikoksia tulevaisuudessa.


Russia's Campaign of Intimidation Against Finland

Russian authorities have continued their intimidation of Mikael Storsjö, Secretary of the Finnish Anti-Fascist Committee. The Russian Foreign Ministry asked the UN Security Council's so-called Al-Qaida Sanctions Committee to add Mr Storsjö on its list of international terrorists. Britain, France, and Luxembourg blocked Moscow's request, however.

Russia's ruling regime has committed war crimes against its own citizens, launched a war of aggression against a neighbouring country, and has carried out assassinations of its political opponents in other countries. In Finland, Russia's Federal Security Service (FSB) has in a brazen manner tried to intimidate Mr Storsjö and members of his family.

The Finnish Anti-Fascist Committee values Mr Storsjö's long-term work in defence of human rights very highly. Our association condemns Russia's state terrorism, human rights violations, and totalitarian intimidation tactics. We call on Finnish public opinion to join in our condemnation of Russia's illegal actions both in Russia and in our own country.

Venäjä pelottelee suomalaista kansalaisyhteiskuntaa

Venäjän viranomaiset jatkavat Suomen antifasistisen komitean sihteerin, kansalaisaktivisti Mikael Storsjön, pelottelua. Venäjän ulkoministeriö on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomiteaa lisäämään Storsjön kansainvälisten terroristien listalle. Komitean jäsenet Englanti, Ranska ja Luxemburg torjuivat Moskovan pyynnön.

Venäjän nykyhallinto on syyllistynyt sotarikoksiin omia kansalaisiaan kohtaan, käynnistänyt sotilaallisen agression naapurimaata kohtaan ja suorittanut poliittisten vastustajiensa salamurhia ulkomailla. Suomessa Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on röyhkeällä tavalla pyrkinyt pelottelemaan Mikael Storsjötä ja hänen perheenjäseniään.

Suomen antifasistinen komitea arvostaa Storsjön pitkäaikaista työtä ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja edistämiseksi. Yhdistyksemme tuomitsee Venäjän valtioterrorismin, ihmisoikeusrikkomukset ja totalitaarisen pelottelupolitiikan. Kehotamme suomalaista kansalaismielipidettä tuomitsemaan Venäjän viranomaisten laittomuudet.

Россия пугает финское гражданское общество

Российские власти продолжают запугивание секретаря Антифашистского комитета Финляндии, гражданского активиста Микаэля Стуршё. МИД России призвал Комитет по санкциям Совета Безопасности ООН добавить г-на Стуршё в список международных террористов. Великобритания, Франция и Люксембург отклонили российскую просьбу.

Правящий режим в России совершил военные преступления против собственных граждан, начал военную агрессию по отношению к соседним странам и осуществлял убийства своих политических оппонентов за рубежом. В Финляндии штатные агенты ФСБ России занимаются наглым запугиванием Микаэля Стуршё и членов его семьи.

Антифашистский комитет Финляндии очень высоко ценит долгосрочную работу г-на Стуршё по защите прав человека. Наша организация решительно осуждает государственный терроризм России, нарушения прав человека и её тоталитарную тактику запугивания. Мы призываем финскую общественность осудить беззаконие российских властей.

Musta hiljaisuus

Mustan nauhan päivä
Helsingissä 23.08.2013
Suomen antifasistinen komitea piti muistotilaisuuden 74. Mustan nauhan päivänä 23. elokuuta 2013 kunnioittamalla suurta suomalaista valtiomiestä, tasavaltamme ensimmäistä presidenttiä K.J. Ståhlbergiä. Hän omisti koko elämänsä puolustaakseen lakia ja kansalaisoikeuksia demokratian vihollisia vastaan.

On perin omituista, että Suomen antifasistisen komitean muistotilaisuus näyttää olleen ainoa julkinen Mustan nauhan päivän tilaisuus Suomessa — siitä huolimatta, että kansakuntamme oli yksi koko maanosamme tuhoisaan suursotaan syöksemän Natsi-Saksan ja Neuvosto-Venäjän välisen häpeällisen sopimuksen suurimpia uhreja.

Spes nostratium et decus

Black Ribbon Day 2013 in Helsinki
The Finnish Anti-Fascist Committee commemorated the 74th Black Ribbon Day on 23 August 2013 by paying respect to a great Finnish statesman who worked all his life to defend the law and civil rights against enemies of democracy — Finland's first President, Kaarlo Juho Ståhlberg.

Curiously, this seems to have been the only public event to mark the date in Finland, despite the fact that our nation was one of the main victims of the ignominious pact between Nazi Germany and Soviet Russia that plunged our continent into a bloody and destructive world war.

Надежда и слава нашего народа

Европейский Парламент объявил 23 августа Европейским днём памяти жертв сталинизма и нацизма. Антифашистский комитет Финляндии отмечает эту дату — День «черной ленты», — отдавая дань уважения и возлагая цветы к памятнику первому президенту Финляндии Каарло Юхо Стольбергу.

Антифашистский комитет Финляндии призывает правительство Финляндии объявить День «черной ленты» днем поднятия государственного флага. Финляндия, как и многие другие европейские страны, понесла наибольшие потери в своей недавней истории в результате альянса между сталинизмом и нацизмом.

Hope and Glory of Our People

The European Parliament has designated today, 23 August, as the European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism. To mark the International Black Ribbon Day, the Finnish Anti-Fascist Committee is paying respect and laying flowers at the statue of a great man, Finland’s first President, Kaarlo Juho Ståhlberg.

The Finnish Anti-Fascist Committee calls on the Finnish Government to declare the Black Ribbon Day to be an established flag day. Finland, along with many other European nations, suffered the greatest losses of its recent history as a result of the alliance between Stalinism and Nazism.

Meikäläisten toivo ja kaunistus

Euroopan parlamentti on julistanut tämän päivän, 23. elokuuta, stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi. Suomen antifasistinen komitea hiljentyy tänään, kansainvälisenä mustan nauhan päivänä, kunnioittamaan tasavallan presidentti Kaarlo Juho Ståhlbergin muistoa laskemalla kukkalaitteen hänen patsaalleen.

Suomen antifasistinen komitea kehottaa Suomen hallitusta julistamaan Mustan nauhan päivän vakiintuneeksi liputuspäiväksi. Suomi, kuten monet Euroopan maat, kärsi lähihistoriansa suurimmat vahingot stalinismin ja natsismin liiton seurauksena.

Нет разжиганию ненависти!

Международная правозащитная организация «Центр Симона Визенталя» (ЦСВ) направила письмо президенту Финляндии Саули Нийнистё в связи с публикациями финской бесплатной газеты «Magneettimedia». ЦСВ обратился к президенту Нийнистё, чтобы тот, пользуясь своим статусом, осудил антисемитские статьи, опубликованные в «Magneettimedia». ЦСВ отмечает, что статьи газеты нарушают положения Европейского союза о борьбе с дискриминацией.

Антифашистский комитет Финляндии присоединяется к осуждению расистских публикаций в «Magneettimedia». Мы согласны с Шимоном Самуэльсом, директором по международным отношениям ЦСВ, в том, что Финляндия обязана бороться с расизмом и дискриминацией в Европе. Свободой слова нельзя злоупотреблять для распространения ненависти. Заместитель генерального прокурора Финляндии возбудил дело против «Magneettimedia» за разжигание розни.

No Freedom for Hate Speech!

The international human rights organisation, Simon Wiesenthal Center (SWC), has sent a letter to the Finnish President, Sauli Niinistö, regarding the publications of the Finnish free newspaper, Magneettimedia. SWC appealed to President Niinistö to invoke the prestige of his office to condemn the antisemitic articles published in Magneettimedia. SWC notes that the newspaper's articles violate the European Union's anti-discrimination provisions.

The Finnish Anti-Fascist Committee joins in the condemnation of Magneettimedia's racist publications. We agree with Shimon Samuels, Director for International Relations at SWC, that Finland has an obligation to work against racism and discrimination in Europe. Freedom of speech should not be allowed to be abused to propagate hate speech. Finland's Deputy Prosecutor General has brought charges against Magneettimedia for incitement.

Vihapuhetta sananvapauden varjolla

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Simon Wiesenthal -keskus (Simon Wiesenthal Center, SWC) on lähettänyt kirjeen tasavallan presidentti Sauli Niinistölle suomalaisessa Magneettimedia-lehdessä julkaistujen kirjoitusten johdosta. SWC vetoaa presidentti Niinistöön, jotta tämä käyttäisi arvovaltaansa ja tuomitsisi Magneettimediassa julkaistut juutalaisvastaiset kirjoitukset. SWC korostaa kannanotossaan, että lehden kirjoittelu rikkoo Euroopan unionin syrjintäsäännöksiä.

Suomen antifasistinen komitea yhtyy Magneettimedian rasistisen kirjoittelun tuomitsevaan kannanottoon. Olemme samaa mieltä SWC:n kansainvälisten suhteiden johtajan Shimon Samuelsin kanssa, että Suomella on velvollisuutensa Euroopan rasismin ja syrjinnän vastaisessa työssä. Sananvapautta ei tule voida käyttää vihapuheen levittämiseksi. Suomen apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut Magneettimediaa vastaan syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Путина в Гаагу!

Члены правления Антифашистского комитета Финляндии подписали заявление в полицию по поводу действий кремлёвского узурпатора Владимира Путина во время чеченской войны.

В соответствии с международным правом и со статьёй 11 Уголовного кодекса Финляндии финское правосудие может установить свою юрисдикцию также в отношении преступлений, совершенных вне территории Финляндии.

Финские гражданские активисты просили полицию задержать Путина по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Подробнее на сайте FINROSFORUM:

Pidättäkää Putin!

Suomen antifasistisen komitean hallituksen jäsenet allekirjoittivat rikosilmoituksen Venäjän roistopäällikön Vladimir Putinin toimista Tshetshenian sodan aikana.

Kansainvälisen oikeuden ja Suomen rikoslain 11 luvun nojalla Suomen oikeuslaitos voi ulottaa tuomiovaltansa myös ulkomailla tehtyihin rikoksiin.

Tutkintapyynnön jättäneet kansalaisaktivistit kehottivat Suomen poliisia pidättämään Putinin epäiltynä sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Lue lisää FINROSFORUMin verkkosivustolta:

Call to Arrest Putin

Members of the Board of the Finnish Anti-Fascist Committee signed a report to the police regarding the actions of the leader of the Kremlin's band of thieves, Vladimir Putin, during the war in Chechnya.

Under international law and Article 11 of the Finnish Criminal Code, Finnish courts may extend their jurisdiction over crimes committed outside of Finnish territory.

The Finnish activists called on police to arrest Putin as a suspect with probable cause in war crimes and crimes against humanity.

Read more:

Boikott Pubile Krooks

Soome antifašistlik komitee on liitunud boikotiga Tartu Krooksu Pubile, kus 25. mail 2013 toimus eesti ja soome natsibändide ühiskontsert. Kutsume üles ka teisi organisatsioone ja kodanikke liituma boikotiga vaba demokraatia ja avatud ühiskonna vastase rahvusvahelise propaganda vastu.

Soome antifašistlik komitee on varem löönud häirekella Soomes tegutseva antifašismi nimet häbistava äärmusliku grupeeringu tegevuse üle. Johan Bäckmani juhitud rühm levitab totalitaristlikku ja antisemiitlikku propagandat vene äärmuslike liikumiste ja ametikondade toel.

Boikotti natsipropagandaa vastaan

Suomen antifasistinen komitea on liittynyt Tarton Krooks-pubin vastaiseen boikottiin. Pubissa pidettiin 25. toukokuuta 2013 virolaisten ja suomalaisten natsibändien yhteiskonsertti. Kehotamme myös muita järjestöjä ja kansalaisia liittymään boikottiin tätä demokratian ja avoimen yhteiskunnan vastaista kansainvälistä propagandaa vastaan.

Suomen antifasistinen komitea on jo aiemmin hälyttänyt Suomessa toimivan antifasismin nimeä ja Suomen kansaa halventavan viharyhmän toiminnasta. Johan Bäckmanin johtama ryhmä levittää totalitaristista ja antisemitististä propagandaa venäläisten ääriliikkeiden ja viranomaisten tuella.

Нет нацистской пропаганде!

Антифашистский комитет Финляндии присоединился с бойкотом против тартуского паба «Кроокс», где 25 мая 2013 года состоялся совместный концерт эстонских и финских нацистских групп. Мы призываем и другие организации и заинтересованных лиц присоединиться с бойкотом против этой международной пропаганды, направленной против основных ценностей демократии и открытого общества.

Напомним, что Антифашистский комитет Финляндии уже давно бьет тревогу о деятельности финской группы ненависти, которая порочит имя антифашизма и весь финский народ. Группировка, возглавляемая агентом влияния Йоханом Бекманом, распространяет пропаганду тоталитаризма и антисемитизма и поддерживается экстремистскими группами и представителями российских властей.

Самооборона демократического общества

Антифашистский комитет Финляндии выражает свою благодарность городу Тампере, Рабочему союзу Тампере и музею Ленина за их решение об отказе в предоставлении помещений для разжигания ненависти международной группой провокаторов.

Демократическое общество имеет право на самооборону. Наша организация придерживается твёрдого мнения, что проповедю тоталитаризма, расового превосходства и гомофобии нет места в финском обществе.

Антифашистский комитет Финляндии стремится защитить и построить общество, где демократия, права человека и свобода слова могут быть реализованы, и которое, в случае необходимости, может встать и на защиту от угроз.

Антти-Пекка Мустонен
председатель

Defending Democratic Society

The Finnish Anti-Fascist Committee commends the City of Tampere, the Tampere Workers' Association, and the Lenin Museum for their decision to refuse the incitement of an international hate group in their premises.

A democratic society has the right to defend itself. Our organisation is of the firm opinion that hate speech preaching totalitarianism, racial supremacy, and homophobia has no place in Finnish society.

The Finnish Anti-Fascist Committee wishes to take part in defending and building a society where democracy, human rights, and freedom of speech can be realised, and which, if need be, can rise in defence against threats.

Antti-Pekka Mustonen
Chairman

Demokraattisen yhteiskunnan itsepuolustus

Suomen antifasistinen komitea haluaa kiittää Tampereen kaupunkia, Tampereen Työväenyhdistystä sekä Lenin-museota päätöksestään kieltää kansainvälisen viharyhmän kiihotustoiminta tiloissaan.

Demokraattisella yhteiskunnalla on oikeus itsepuolustukseen. Yhdistyksemme mielestä totalitarismin, suurvenäläisen rotuopin ja homofobian kaltaisen vihapuheen levittäminen ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomen antifasistinen komitea haluaa olla puolustamassa ja rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa demokratia, ihmisoikeudet ja sanavapaus toteutuvat, ja joka pystyy tarvittaessa myös puolustautumaan niitä uhkaavia vaaroja vastaan.

Antti-Pekka Mustonen
puheenjohtaja

Нет тоталитарной пропаганде!

Пропагандисты гомофобии и тоталитарной идеологии приглашены выступить на публичных мероприятиях в Хельсинки и Тампере. Среди выступающих — петербургский конспиролог и псевдоисторик Николай Стариков, который хорошо известен своей симпатией к советскому тоталитаризму.

Стариков приглашен в Финляндию, чтобы защищать имя Сталина, который несёт ответственность за военные преступления против независимой Финляндии. Для большинства финнов — это сродни защите гитлеровского нацизма в России. Оправдывание советского тоталитаризма является обычным делом в современной России, а власти оказывают поддержку инициативам, которые препятствуют способности россиян примириться со своим прошлым.

No To Totalitarian Propaganda!

Several propagandists of homophobia and totalitarian ideology have been invited to speak at public events in Helsinki and Tampere. One of the speakers is the conspiracy theorist and pseudohistorian, Nikolai Starikov, who is well known for his strong sympathy with Soviet totalitarianism.

Starikov has been invited to Finland to defend Stalin, who was responsible for war crimes against independent Finland. For most Finns, this is akin to defending Hitler's Nazism in Russia. Condoning Soviet totalitarianism is commonplace in today's Russia, and official policy has lent its support to initiatives undermining the ability of Russians to come to terms with the country's past.

Ei totalitaristiselle propagandalle!

Helsingissä ja Tampereella järjestetään tilaisuuksia, joihin puhujiksi on kutsuttu useita homofobisen ja totalitaristisen ideologian propagandisteja. Yhtenä puhujana on pietarilainen konspirologi ja pseudohistorioitsija Nikolai Starikov, joka tunnetaan neuvostotalitarismin äänekkäänä kannattajana.

Starikov on kutsuttu Suomeen puolustamaan Stalinia, joka oli vastuussa sotarikoksista itsenäistä Suomea vastaan. Useimmille suomalaisille tämä on sama kuin Venäjällä puolustettaisiin Hitleriä. Venäjällä neuvostototalitarismi nauttii virallista hyväksyntää. Putinin regiimi tukee hankkeita, jotka estävät venäläisiä tekemästä tiliä oman historiansa kanssa.

Единство в многообразии

Сегодня отмечается День Европы. 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с заявлением, которое теперь считается началом европейской интеграции. «Мир во всем мире не может быть обеспечена без творческих усилий пропорциональны опасности, которые угрожают его», — заявил г-н Шуман. Заявление по-прежнему актуально.

Сегодня в День Европы мы вспомним, как наш маленький народ выгнал большевистские и нацистские войска с нашей территории, сохранил свою независимость и построил одно из самых богатых и развитых обществ в мире. Финляндии удалось остаться верным своим ценностям, и в настоящее время она является неотъемлемой частью европейского сообщества ценностей.

United in Diversity

Today marks Europe Day. On 9 May 1950, French Foreign Minister Robert Schuman made a declaration that is now regarded as the beginning of European integration. “World peace cannot be safeguarded without the making of creative efforts proportionate to the dangers which threaten it,” Mr Schuman stated. The message is still relevant today.

Today on Europe Day, we can recall how our small nation kicked out both Bolshevist Soviet and Nazi German forces from its territory, retained its independence, and built one of the wealthiest and most advanced societies in the world. Finland managed to stay true to its own values and is now an integral part of the European community of values.

Moninaisuudessaan yhtenäinen

Tänään vietetään Eurooppa-päivää. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman antoi 9. toukokuuta 1950 julistuksen, jota pidetään alkuna Euroopan integraatiolle. "Maailmanrauha voidaan turvata ainoastaan luovin, rauhaa vaarantaviin tekijöihin suhteutetuin ponnisteluin", Schuman totesi. Julistuksen sanoma on edelleenkin ajankohtainen.

Tänään Eurooppa-päivänä voimme muistaa sitä, miten pieni ja sisukas Suomi potki pois alueeltaan sekä bolshevistisen Neuvostoliiton että kansallissosialistisen Natsi-Saksan, selvisi itsenäisenä ja rakensi yhden maailman vauraimmista ja edistyneimmistä yhteiskunnista. Suomi säilytti omat arvonsa ja on nykyään kiinteä osa eurooppalaista arvoyhteisöä.

Finland’s Great Patriotic War

The Soviet foreign minister, Vyacheslav Molotov, and Nazi-Germany's foreign minister, Joachim von Ribbentrop, signed a non-agression pact in Moscow on 23 August 1939. The pact outlined the "spheres of influence" between the two aggressive powers. The signing of the pact of allegiance with Adolf Hitler was supervised by the Soviet dictator, Joseph Stalin.

The agreement sealed the fates of several independent small states and thrust them into the maelstrom of a new world war. The pact condemned Finland to the status of a victim of the state terror of Stalin's Soviet Union. The aggression inflicted enormous human and material losses on Finland; a Soviet occupation would have cost the lives and liberty of tens of thousands of Finnish citizens more.

Финская Великая Отечественная война

Советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов и министр иностранных дел нацистской Германии Иоахим фон Риббентроп подписали в Москве 23 августа 1939 года пакт о ненападении. Пакт обрисовал «сферы влияния» между этими двумя державами-агрессорами. За подписанием союзного пакта с Адольфом Гитлером наблюдал советский диктатор Иосиф Сталин.

Соглашение закрепляло судьбы нескольких независимых малых государств и толкало их в омут новой мировой войны. Пакт придавал Финляндии статус жертвы государственного террора сталинского Советского Союза. Агрессия нанесла огромный человеческий и материальный ущерб, а советская оккупация стоила бы жизни и свободы еще десяткам тысяч граждан Финляндии.

Suomen Suuri isänmaallinen sota

Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatšeslav Molotov ja Natsi-Saksan ulkoministeri Joachim von Ribbentrop allekirjoittivat Moskovassa 23. elokuuta 1939 hyökkäämättömyssopimuksen, jossa sovittiin myös maiden välisestä etupiirijaosta. Adolf Hitlerin kanssa solmitun liittolaissopimuksen allekirjoittamistilaisuutta valvoi Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalin.

Sopimus sinetöi useiden itsenäisten pienvaltioiden kohtalon ja syöksi ne maailmansodan kurimukseen. Suomen osalta se merkitsi uhrivaltion osaa Neuvostoliiton valtioterrorin kynsissä. Neuvostohyökkäys merkitsi Suomelle valtavia henkisiä ja taloudellisia menetyksiä; miehitys olisi vienyt vielä kymmeniltä tuhansilta suomalaisilta hengen ja vapauden.

«Сталин был добрым и милым»


Финская группа ненависти, которая порочит слово «антифашизм» и которую возглавляет пропутинский провокатор Йохан Бекман, распространяет антисемитскую и сталинскую пропаганду. Финский антифашистский комитет напал на материал, который, кажется, является внутренней перепиской группы ненависти Бекмана.

Материал был отправлен от фальшивого адреса электронной почты нескольким финским критикам нынешнего российского режима и посольству России в Хельсинки. Финский антифашистский комитет имеет веские основания полагать, что фальшивый адрес был создан одним из членов группы ненависти, бывшим пастором-ренегатом Юха Молари.

"Stalin was gentle and sweet”

Igor Obrosov: Pecherlag
A Finnish hate group that defames anti-fascism and is led by the pro-Putin provocator, Johan Bäckman, is disseminating antisemitic and Stalinist propaganda. The Finnish Anti-Fascist Committee has come by material that appears to be internal correspondence of Bäckman’s hate group.

The material was sent from a fake address to the email addresses of several Finnish critics of Russia’s current regime and the Russian Embassy in Helsinki. The Finnish Anti-Fascist Committee has strong reason to believe that the fake address was created by one of the hate group’s members, the renegade former pastor, Juha Molari.

"Stalin oli ystävällinen ja herttainen"

Igor Obrosov: Stalinismin johtajat
Antifasismin mainetta häpäisevä ja provokaattori Johan Bäckmanin johtama viharyhmä levittää antisemitismin ja punafasismin katkua. Suomen antifasistisen komitean tiedusteluosasto on saanut haltuunsa materiaalia, joka näyttää olevan Bäckmanin viharyhmän sisäistä kirjeenvaihtoa.

Materiaali lähetettiin peiteosoitteesta usean Venäjän nykyregiimin suomalaisen kriitikon sekä Venäjän Suomen suurlähetystön sähköpostiosoitteisiin. Suomen antifasistisen komitean tiedusteluosaston mielestä on vahva syy olettaa, että peiteosoitteen takana on yksi viharyhmän jäsenistä, sielunpaimenen työnsä hyljännyt heittiö Juha Molari.

Archive

Tags

Antifa Antifascism Antifašism Antifasismi Antisemitism Antisemitismi Black Ribbon Day Boikott Bolshevism Bolshevismi Caucasus Chechnya Children Communism Crimea Dagestan Democracy Demokrati Demokratia Eesti Elections Eurooppa Europe Fascism Fašism Fasismi Finland Folkmord Free Speech FSB Genocide Georgia Hague Hate Speech Helsinki Historia History Hitler Holodomor Homofobia Homophobia Human Rights ICC Ihmisoikeudet Independence Itsenäisyys Journalism Journalismi Justice Kansanmurha Kaukasia Kavkaz Center Kirkko Kommunismi Krig Krigsförbrytelse Ksenofobia Laki Lapset Mannerheim Media Mustan nauhan päivä Muukalaisviha Natsism Natsismi Nazism Neuvostoliitto Perustuslaki Propaganda Putin Racism Rasismi Russia Russofobia Russophobia Ryssland SAFKA Sananvapaus Security Självständighet Soome Sota Sotarikokset Sotasyyllisyys Soviet Union Sovjetunion Stalin Stalinism Stalinismi Suomi Syria Syyria Talvisota Tampere Tartu Terrorism Terrorismi Totalitarianism Totalitarism Totalitarismi Tshetshenia Turvallisuus Ukraina Ukraine Uskonto USSR V Day Vaalit Världskrig Venäjä Vihapuhe Viro Voitonpäivä War War Crimes War Guilt WWII Xenophobia Антисемитизм Антифашизм Безопасность Бойкот ВОВ Военные преступления Война Выборы Геноцид Голодомор Гомофобия Демократия Демократія День Победы Дети Европа Європа История Коммунизм Комунізм Конституция Ксенофобия Нацизм Независимость ПЖиВ Права человека Пропаганда Путин Радянський Союз Расизм Росія Россия Русофобия Свобода слова Советский Союз СРСР СССР Сталин Сталинизм Сталінізм Тампере Тоталитаризм Тоталітаризм Трибунал Украина Україна Фашизм Финляндия ФСБ Хельсинки Чечня Эстония
Powered by Blogger.

Copyright © SAFKA | Metrominimalist | Powered by Blogger | Designed by Johanes Djogan