Archive for 2012

Suomi 95Suomen antifasistinen komitea toivottaa kaikille hyvää itsenäisyyspäivää!

Finlands antifascistiska kommitté önskar alla god självständighetsdag!

Антифашистский комитет Финляндии желает всем успехов по случаю Дня независимости!

The Finnish Anti-Fascist Committee wishes everyone a happy independence day!

The Long Torment of the Winter War


Exactly 73 years ago, the biggest and mightiest ally of Nazi Germany launched its armies against independent Finland in an attempt to install its own puppet regime to power. Hundreds of thousands of Finns were forced to flee their homes ahead of the totalitarian war machine. The Winter War lasted 105 days and cost the lives of nearly 26,000 Finns and 127,000 Soviet citizens. The onset of the war marked the beginning of an arduous torment and fear for our independence.

Finland's Winter War Society proposed that a national monument to the war be erected in Helsinki. The monument is due to be unveiled during the 75th anniversary of the end of the Winter War on 13 March 2015. The Winter War is a unique event in that a minor country fought alone, yet successfully, against an overwhelming great power. The Finnish Anti-Fascist Committee wishes to remind people of the significance of this battle for our democratic system of government.

Из ледяного ада к светлой свободе


Ровно 73 года назад самый большой и мощный союзник нацистской Германии напал на независимую Финляндию с целью установить в стране свой марионеточный режим. Сотни тысяч финнов были вынуждены бежать от агрессии тоталитарной военной машины. Зимняя война продолжалась 105 дней и унесла жизни почти 26 000 финнов и 127 000 советских граждан. С войны начались долгие мучения и страх за сохранение независимости Финляндии.

Общество «Зимняя война» предложило возвести национальный памятник Зимней войне в Хельсинки. Памятник планируется открыть во время празднования 75-й годовщины окончания Зимней войны 13 марта 2015 года. Зимняя война — событие, уникальное в истории тем, что маленькая Финляндия успешно боролась против большой державы — Советского Союза. Антифашистский комитет Финляндии напоминает нынешнему поколению о значении этой борьбы за народовластие.

Talvisodan pitkä piina

Tasan 73 vuotta sitten natsi-Saksan suurin ja vahvin liittolainen hyökkäsi itsenäisen Suomen kimppuun tavoitteenaan nukkehallituksen asettaminen maan johtoon. Sadat tuhannet joutuivat tuolloin pakenemaan kodeistaan totalitaristisen sotakoneiston alta. Talvisota kesti 105 päivää ja vei lähes 26 000 suomalaisen ja 127 000 neuvostoliittolaisen hengen. Sodan syttymisestä alkoi pitkä piina ja pelko Suomen itsenäisyyden menettämisestä.

Talvisotayhdistys ry on tehnyt aloitteen talvisodan kansallisen muistomerkin pystyttämiseksi Helsinkiin. Muistomerkki on tarkoitus paljastaa talvisodan päättymisen 75-vuotisjuhlassa 13. maaliskuuta 2015. Talvisota on ainutlaatuinen, koska pienvalta Suomi soti siinä menestyksellä yksin suurvalta Neuvostoliittoa vastaan. Suomen antifasistinen komitea haluaa muistuttaa nykysukupolvea kansanvallan puolesta käydyn taistelun merkityksestä.

Antti-Pekka Mustonen: Yhteinen Eurooppamme

Suomen antifasistisen komitean puheenjohtaja Antti-Pekka Mustonen muistutti puheessaan stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaisena muistopäivänä 23. elokuuta 2012 yhteisestä eurooppalaisesta historiasta ja tarpeesta varmistaa se, että totalitarismin rikokset eivät koskaan enää toistuisi maanosassamme.


Hyvät ystävät ja toverit!

Tänään stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaisena muistopäivänä tuon tervehdyksen Suomenlahden takaa Virosta. Tallinnassa on tänään kokoonnuttu useissa tapahtumissa muistamaan - ymmärrettävästi - lähinnä stalinismin rikoksia, joiden voidaan katsoa päättyneen vasta Viron palautettua tasavaltansa itsenäisyyden 20. elokuuta 1991.

Таннеровские ворота

Антифашистский комитет Финляндии возложил цветы на мемориал великого финского антифашиста Вяйнё Таннера в Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма в Хельсинки в 23 августа 2012. Председатель Антти-Пекка Мустонен выразил свое возмущение тем, что этот день не вызвал внимания в Финляндии. Мустонен напомнил, что предложение о назначении Дня «черной ленты» было подписано не менее чем 13 финскими евродепутатами в 2008 году. В Эстонии мероприятия в честь этого дня посещали министр внутренних дел, евродепутат и посол соседней Латвии.

Gates of Tanner

The Finnish Anti-Fascist Committee laid flowers at the memorial of the great Finnish anti-fascist, Väinö Tanner, on the European Day of Rememberance for Victims of Stalinism and Nazism in Helsinki on 23 August 2012. Chairman Antti-Pekka Mustonen expressed consternation that the day had received so little attention in Finland. The proposal for establishing the Black Ribbon Day was signed by no less than 13 Finnish MEPs in 2008, Mr Mustonen recalled. In Estonia, similar events were attended by the country's Minister of Interior, a leading MEP, and the Ambassador of neighbouring Latvia.

Tannerin portilla

Suomen antifasistinen komitea laski neilikat suuren suomalaisen antifasistin Väinö Tannerin muistomerkille stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaisena muistopäivänä torstaina 23. elokuuta. Yhdistyksen puheenjohtaja Antti-Pekka Mustonen ihmettelee päivän Suomessa saamaa vähäistä huomiota. Esityksen muistopäivän perustamisesta allekirjoitti kaikkiaan 13 suomalaista eurokansanedustajaa vuonna 2008, Mustonen muistutti. Esimerkiksi Virossa vastaavaan tilaisuuteen osallistuivat ja pitivät puheenvuoron maan sisäministeri, johtava europarlamentaarikko ja naapurimaa Latvian suurlähettiläs.

День «черной ленты»

23 августа – Международный день «черной ленты». Европеийский парламент в своей резолюции в 2008 году назначил этот день Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма. 23 августа 1939 года Советский Союз и нацистская Германия подписали так называемый Пакт Молотова-Риббентропа. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Европе. Пакт открыл двери агрессивным войнам этих двух тоталитарных режимов. Европа страдает от последствий этих войн до сих пор. Антифашистский комитет Финляндии напоминает о значении этого дня для мира и демократии в Европе.

Black Ribbon Day

23 August marks the International Black Ribbon Day. In 2008, the European Parliament designated the day as the European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism. On 23 August 1939, the Soviet Union and Nazi Germany signed the so-called Molotov-Ribbentrop Pact, which contained a secret protocol that divided Europe into two spheres of influence. The treaty opened the way for wars of conquest by these two totalitarian regimes, the consequences of which are still evident throughout Europe. The Finnish Anti-Fascist Committee wishes to remind of the day's importance for peace and democracy in Europe.

Mustan nauhan päivä

23. elokuuta on kansainvälinen mustan nauhan päivä. Euroopan parlamentti julisti päivän vuonna 2008 stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi. Neuvostoliitto ja natsi-Saksa solmivat 23. elokuuta 1939 ns. Molotovin-Ribbentropin sopimuksen, jonka salaisissa lisäpöytäkirjoissa Eurooppa jaettiin kahteen etupiiriin. Sopimus avasi tien näiden kahden totalitaristisen regiimin valloitussodille, joiden seurauksista Eurooppa kärsii tänäkin päivänä.

Suomen antifasistinen komitea haluaa muistuttaa päivän merkityksestä rauhalle ja demokratialle Euroopassa. Laskemme kukat Väinö Tannerin muistomerkille ("Tannerin portti") Helsingin Hakaniemessä (Väinö Tannerin kenttä Hämeentiellä) torstaina 23. elokuuta 2012 kello 15:00. Pidämme lehdistötilaisuuden kello 17:00 toimistohotelli Office Housessa (Bulevardi 2-4 A, 7. krs) kello 17:00. Illalla kello 21:00 järjestämme hiljaisen kynttilämielenosoituksen Venäjän suurlähetystön edustalla Tehtaankadulla.

Operation Den Sista Möjligheten

De två värsta skurkstaterna i Europas närhistoria – bolsjevikernas Sovjet och nazisternas Tredje rike – samarbetade under 1930-talet fram till sommaren 1941. Samarbetet stadfästes skriftligen genom ett avtal som undertecknades i Moskva 23 augusti 1939. Detta avtal kallas idag Molotov-Ribbentrop-pakten. Dessa två stater startade i gemensam ansträngning det andra världskriget och gjorde sig skyldiga till nutidshistoriens allra värsta krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Операция «Последний шанс»

Два самых пагубных тоталитарных государства в новейшей истории Европы - большевистский Советский Союз и нацистская Германия - сотрудничали с 1930-х гг. вплоть до лета 1941 г. Сотрудничество этих двух государств было зафиксировано соглашением, подписанным в Москве 23 августа 1939 г., которое в учебниках истории носит название «Пакт Молотова-Риббентропа». Эти два разжигателя Второй мировой войны совершали военные преступления и преступления против человечности, не имеющие аналогов в современной истории.

Operation Last Chance

The two most destructive totalitarian states in Europe's recent history -- Bolshevik Soviet Union and Nazi Germany -- cooperated since the 1930s until early summer 1941. The cooperation was sealed through a written agreement in Moscow on 23 August 1939. The agreement is known in history books as the Molotov-Ribbentrop Pact. The two instigators of the Second World War committed war crimes and crimes against humanity on a scale that was unheard of in modern history.

Operaatio viimeinen mahdollisuus

Euroopan lähihistorian kaksi tuhoisinta totalitaristista roistovaltiota -- bolshevistinen Neuvostoliitto ja natsi-Saksa -- tekivät yhteistyötä 1930-luvulta aina alkukesään 1941. Yhteistyö vahvistettiin virallisesti kirjallisella sopimuksella Moskovassa 23. elokuuta 1939. Nykyisin sopimuksesta käytetään nimitystä Molotov-Ribbentrop -sopimus. Nämä kaksi sodan aloittanutta valtiota syyllistyivät uuden ajan historiassa ennennäkemättömiin sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

War Guilt Is A Lie!

The Finnish Anti-Fascist Committee demands that Finland annul the sentences meted out for “responsibility for war.” Under heavy pressure from the Soviet Union, Finland was forced in 1945 to pass a retroactive law “on the punishment of those guilty of war” and to establish a special court for this purpose. Those accused were picked under Soviet instructions and included eight of Finland’s war-time leaders, including President Risto Ryti. Under continued heavy pressure from Moscow, those accused were sentenced to lengthy prison sentences.

Приговоры защитникам Родины отменить!

Антифашистский комитет Финляндии требует отмены приговоров защитникам Финляндии во Второй мировой войне. В 1945 г. Финляндия была вынуждена под сильным давлением Советского Союза установить ретроактивный закон «о наказании виновных в войне» и создавать специальный особый суд для этого. Обвиняемыми были выбраны, по указанию Советского Союза, восемь представителей высшей власти Финляндии в 1941-1944 гг., начиная с президента Ристо Рюти. Под давлением Советского Союза обвиняемые были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Sotasyyllisyystuomiot purettava!

Suomen antifasistinen komitea vaatii ns. sotasyyllisyystuomioiden purkamista. Suomi joutui Neuvostoliiton voimakkaasti painostamana säätämään vuonna 1945 taannehtivan rikoslain "sotaan syyllisten rankaisemisesta" sekä perustamaan heidän tuomitsemistaan varten satunnaisen erityistuomioistuimen, "sotasyyllisyysoikeuden". Syytetyiksi valittiin Neuvostoliiton osoituksia seuraten vuosien 1941-1944 valtiojohtomme kahdeksan korkeata edustajaa tasavallan presidentti Risto Rytistä alkaen. Neuvostoliiton taholta jatkuneen vahvan painostuksen alla syytetyt tuomittiin pitkiin vapausrangaistuksiin.

One man, ten votes

Tuesday, March 6, 2012
Posted by SAFKA

Карусельно-открепительные выборы


Антифашистский комитет Финляндии наблюдал за ходом президентских выборов в России 4 марта 2012. Резюме нашего рапорта ниже.

Процесс выдвижения кандидатов на президентские выборы не был свободным. Власти отказали в регистрации многим кандидатам под ложными предлогами. Один из кандидатов, премьер-министр Владимир Путин, охотно использовал административный ресурс во всей стране.

Примерно 690 000 наблюдателей следили за ходом голосования, в т.ч. 600 международных наблюдателей. Сотни наблюдателей не допускали в избирательные участки, многих угрожали, задерживали, избивали.

Russia's Election Carousel


The Finnish Anti-Fascist Committee observed the Russian presidential elections on Sunday 4 March 2012. Below, a short summary of our detailed report.

The process for nominating candidates for the presidential elections was not free. The authorities refused registration for several candidates under false pretexts. One candidate, Prime Minister Vladimir Putin, made uninhibited use of administrative resources throughout the country.

As many as 690,000 voluntary election observers monitored the voting, including 600 international observers. Many election observers were refused access to polling stations, they were threatened, detained, and manhandled.

Venäjän vaalikaruselli

Suomen antifasistinen komitea tarkkaili Venäjän sunnuntaisia presidentinvaaleja. Tässä lyhyt yhteenveto vaalipäivän tapahtumista.

Presidentinvaalien ehdokasasettelu ei ollut vapaa. Useilta ehdokkailta evättiin oikeus osallistua vaaleihin tekaistuin perustein. Yhden ehdokkaan, pääministeri Vladimir Putinin, ehdokkuuden tueksi valjastettiin valtiovallan hallinnolliset resurssit ympäri maata.

Vaaleissa oli mukana yhteensä 690 000 vapaaehtoista vaalitarkkailijaa, mukaan lukien 600 kansainvälistä tarkkailijaa. Lukuisia vaalitarkkailijoita ei päästetty äänestyspaikoille, heitä uhkailtiin, pidätettiin ja pahoinpideltiin.

Monday, March 5, 2012
Posted by SAFKA

Антифашисты за честные выборы


Официальные представители, назначенные правлением Антифашистского комитета Финляндии, наблюдают за ходом сегодняшних президентских выборов в России.

Опубликуем доклады наших наблюдателей на этом сайте в понедельник 5 марта 2012.

Антифашистский комитет Финляндии поддерживает борьбу российского народа за свободные и честные выборы.

Решительно осуждаем любые формы фальсификации на выборах и призываем правительство будущей Свободной России привлечь виновных к уголовной ответственности.

Anti-Fascists for Free Elections


Official representatives appointed by the board of the Finnish Anti-Fascist Committee will monitor the Russian presidential elections today.

We will publish our election monitors' reports on this website on Monday, 5 March 2012.

The Finnish Anti-Fascist Committee supports the struggle of the Russian people for free and fair elections.

We strongly condemn any falsification of elections and call on the future government of a Free Russia to bring those responsible for election violations to justice.

Antifasistit vapaiden vaalien puolesta


Suomen antifasistisen komitean hallituksen asettamat viralliset edustajat tarkkailevat tänään Venäjän presidentinvaaleja.

Raportoimme vaalitarkkailijoimme tekemistä havainnoista tällä sivustolla maanantaina 5. maaliskuuta 2012.

Suomen antifasistinen komitea tukee Venäjän kansan kamppailua vapaiden ja rehellisten vaalien puolesta.

Tuomitsemme ankarasti kaikenlaisen vaalivilpin ja kehotamme tulevan Vapaan Venäjän hallitusta tuomaan siihen syyllistyneet oikeuden eteen.

Белые ленточки и бесплатные билеты


Антифашистский комитет Финляндии провел акцию 9 февраля 2012 возле Олимпийского стадиона в Хельсинки, где встречались национальные хоккейные сборные Финляндии и России. Активисты нашей организации раздавали белые ленточки и бесплатные билеты болельщикам российской сборной. Кроме того, мы раздавали экземпляры финской русскоязычной газеты «Новости Хельсинки».

Во время акции активисты Антифашистского комитета Финляндии скандировали лозунги против правящего в России режима: «Россия без Путина! Россия будет свободной!» Антифашистский комитет Финляндии выражает благодарность всем участникам акции и зрителям хоккейного матча. Особо хотим поблагодарить гостящих нас болельщиков российской сборной и представителей местного русского меньшинства, которые нас очень тепло приняли.

Valkoisia nauhoja ja ilmaisia lippuja

Suomen antifasistinen komitea järjesti torstai-iltana 9. helmikuuta 2012 tempauksen Olympiastadionin edessä Helsingissä, missä Suomen ja Venäjän jääkiekkojoukkueet kohtasivat maaottelussa. Yhdistyksen aktiivit jakoivat valkoisia nauhoja ja ilmaisia pääsylippuja otteluun Venäjän maajoukkueen kannattajille. Venäläiskannattajille jaettiin myös Suomen venäjänkielistä Novosti Helsinki -lehteä.

Tempauksen aikana Suomen antifasistisen komitean jäsenet huusivat Venäjän nykyhallinnon vastaisia iskulauseita: "Venäjä ilman Putinia! Eläköön Vapaa Venäjä!" Suomen antifasistinen komitea kiittää osallistujia ja jääkiekkoyleisöä. Erityisen kiitoksen esitämme naapurista tulleille vieraille ja paikallisille venäläisille, jotka ottivat meidät vastaan erinomaisen ystävällisesti.

White Ribbons and Free Tickets

The Finnish Anti-Fascist Committee held a picket on 9 February 2012 in front of the Olympic Stadium in Helsinki, where the Finnish ice-hockey team met their Russian counterparts in an international match. Our organisation's activists handed out white ribbons and free tickets to supporters of Russia's national ice-hockey team. In addition, we handed out copies of Finland's Russian-language monthly newspaper, Novosti Helsinki.

During the picket, the activists of the Finnish Anti-Fascist Committee shouted slogans against Russia's current regime: "Russia without Putin! Russia will be free!" The Finnish Anti-Fascist Committee wishes to extend its warmest thanks to all the participants in the picket and the spectators of the match. We reserve a special thanks to the visiting ice-hockey fans from Russia and members of Finland's Russian minority, who received us with great sympathy.

Operaatio Valkoinen Nauha

Suomi ja Venäjä kohtaavat jääkiekko-ottelussa Helsingin Olympiastadionilla torstaina 9. helmikuuta kello 18:30. Suomen antifasistinen komitea jakaa venäläisvieraille valkoiset nauhat; suomalaiskatsojien toivotaan pukeutuvan sinivalkoisiin.

Valkoinen nauha on Venäjän demokraattisen protestiliikkeen symboli. Tempauksella Suomen antifasistinen komitea haluaa korostaa kansakuntiemme välisiä hyviä ja luottamuksellisia suhteita, jotka perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen.

Helsinki, 8. helmikuuta 2012

Операция «Белая Ленточка»

В хоккейном матче на Олимпийском стадионе в Хельсинки 9 февраля 2012 сборная Финляндии встречается со сборной России. Антифашистский комитет Финляндии раздает белые ленточки российским болельщикам и надеется увидеть финских зрителей в национальных цветах Финляндии - белом и синем.

В России белая ленточка символизирует демократическое протестное движение в стране. Этой акцией Антифашистский комитет Финляндии хочет способствовать хорошим отношениям между нашими двумя странами, основанным на взаимоуважении и истинном доверии.

Хельсинки, 8 февраля 2012 г.

Operation White Ribbon

Finland meets Russia in ice hockey at the Olympic Stadium in Helsinki on 9 February 2012. The Finnish Anti-Fascist Committee will hand out white ribbons to Russian visitors, and hopes to see Finnish spectators in Finland's white and blue colours.

In Russia, the white ribbon symbolises the country's democratic protest movement. With its action, the Finnish Anti-Fascist Committee wishes to promote good relations between our two countries, based on mutual respect and genuine trust.

Helsinki, 8 February 2012

Русофобы против прав детейФинские социальные работники торгуют детьми, финские феминистки пытаются уничтожить институт семьи, и лютеранская, атеистская церковь Финляндии все это приветствует. Финская социальная служба – это «Гестапо без фюрера». Вот какие байки рассказывает Йохан Бэкман, лидер финской экстремистской группировки, российским СМИ.

Ксенофобская группировка Бэкмана заявляет, что русская женщина не может быть феминисткой. В России женщины отвечают за благосостояние, воспитание и дисциплину ребёнка; для финских феминисток семья – «тюрьма для женщин». Из-за этого «идеологического конфликта» русские матери в Финляндии подвергаются этнической дискриминации, считает группа Бэкмана.

Russophobes Opposed to Children's Rights


Finnish social welfare authorities are trafficking in children, Finnish feminists wish to destroy the family as an institution, and Finland's Lutheran, atheist church is supporting all this. Finland's social services are like a "Gestapo without a Fuhrer." This is what one Johan Bäckman, leader of a Finnish hate group, is telling Russian media.

Finland has refused to sign a bilateral agreement on child custody disputes with Russia, insisting on settling such disputes in the framework of the Hague convention against child abductions, which Russia has still not ratified. Meanwhile, Bäckman's group has proposed that the Russian Embassy in Helsinki begin meddling in child custody cases in Finnish courts.

Russofobit lasten oikeuksia vastaan

Suomalaiset sosiaaliviranomaiset harjoittavat lapsikauppaa, suomalaiset feministit pyrkivät tuhoamaan perheen instituutiona, ja Suomen luterilainen, ateistinen valtiokirkko tukee tätä kehitystä. Suomalainen sosiaalitoimi on “Gestapo ilman Führeriä”. Näin kertoo suomalaisen viharyhmän johtaja Johan Bäckman venäläisille tiedotusvälineille.

Bäckmanin rasistisen viharyhmän julkilausuman mukaan venäläinen nainen ei voi olla feministi. Venäjällä äiti huolehtii lapsensa hyvinvoinnista, kurista ja koulutuksesta, kun taas suomalaiselle feministinaiselle koti on vankila. Tämän ristiriidan takia Suomessa sorretaan venäläisäitejä pelkästään etnisin perustein, ryhmittymä väittää.

Русофобскую Партию Жуликов и Воров запретить!


Возглявляемая Владимиром Путиным партия «Единая Россия» - сестринская партия Коалиционной партии Финляндии - ведет русофобскую политику. Действия этой банды жуликов и воров способствуют продолжению страданий и медленному геноциду русского народа. Политика партии лишает русский народ права на материальное благосостояние, воруя гигантские природные богатства страны, присваивая огромные суммы из государственного бюджета и облагая рядовых граждан и честных предпринимателей личным налогом.

Русский народ ничем не отличается от других народов мира; у него есть право на достойную жизнь, как у любого народа. Организованная преступная группировка, которая оккупирует русские земли, лишает русский народ его основных прав. Те, кто поддерживает кремлевскую клептократию, оказывает пособничество русофобской политике преступного режима. Антифашистский комитет Финляндии выражает свою солидарность со всеми, кто защищает право русского народа на благосостояние и счастливую жизнь.

Антифашистский комитет Финляндии призывает будущую новую и свободную Россию запретить Партию Жуликов и Воров.

Хельсинки, 24 января 2012 г.

Outlaw Putin's Anti-Russian Party


United Russia is a party
of crooks and thieves!
Russian Prime Minister Vladimir Putin's United Russia party, which is a sister party to Finland's National Coalition Party, is carrying out anti-Russian policies. The actions of this alliance of crooks and thieves are prolonging the suffering and slow genocide of the Russian people. The party's policies are depriving the right of the Russian people to material wellbeing by appropriating the country's enormous natural resources, by embezzling vast sums from the state budget, and by levying personal taxes on ordinary citizens and entrepreneurs.

The Russian people is no different from any people in the world, and they are equally entitled to a life worth living and to civil rights like any other nation. The crime syndicate occupying Russian lands is denying the Russian people their basic rights. Those who support Russia's genocidal kleptocracy are aiding and abetting the Russophobic policies of a criminal regime. The Finnish Anti-Fascist Committee wishes to express its solidarity with all those who defend the right of the Russian people to material wellbeing and a happy life.

The Finnish Anti-Fascist Committee calls on the future new and free Russia to outlaw the Party of Crooks and Thieves.

Helsinki, 24 January 2012

Putinin russofobinen puolue kiellettäväHuijareiden ja varkaiden
puoluetta vastaan
Venäjän pääministerin Vladimir Putinin johtama valtapuolue, Suomen kokoomuksen veljespuolue Yhtenäinen Venäjä, harjoittaa venäläisvastaista politiikkaa. Tämä huijarien ja varkaiden yhteenliittymä pitkittää toimillaan venäläisen kansan kärsimystä ja jatkuvaa kansanmurhaa. Puolueen politiikka riistää Venäjän kansalta sen oikeuden materiaaliseen hyvinvointiin raiskaamalla maan luonnonvaroja, varastamalla massiivisia summia valtion budjetista ja kantamalla henkilökohtaista veroa tavallisilta kansalaisilta ja yrityksiltä.

Venäläiset eivät kansana eroa muista maailman kansoista, ja heillä on aivan samat oikeudet ihmisarvoiseen elämään ja kansalaisen perusoikeuksiin kuin millä tahansa kansakunnalla on. Venäjänmaata miehittävä huijarien ja varkaiden rikollisryhmittymä kiistää venäläisiltä näiden perusoikeudet. Huijarien ja varkaiden regiimiä tukevat tahot edistävät rikollisen regiimin russofobista politiikkaa. Suomen antifasistinen komitea haluaa osoittaa solidaarisuuttaan kaikille niille, jotka puolustavat Venäjän kansan oikeutta hyvinvointiin ja onnelliseen elämään.

Suomen antifasistinen komitea kehottaa horisontissa häämöttävää uutta vapaata Venäjää kieltämään Huijarien ja Varkaiden Puolueen venäläisvastaisena.

Helsinki, 24.01.2012

Россия глумится над правами человека

Министерство иностранных дел РФ опубликовало доклад по проблеме соблюдения прав человека в различных странах. За отправную точку доклада был взят принцип двойных стандартов: внимание сфокусировано на проблеме прав человека лишь в тех странах, с которыми Россия имеет разногласия и ищет повод для раздоров.

В докладе отводится несколько страниц Финляндии. Создается впечатление, что Москва рассматривает Финляндию как объект давления и как часть своего «ближнего зарубежья» наряду со странами Балтии. В докладе в адрес Финляндии предъявлены обвинения столь же демагогичные, сколь и в адрес балтийских государств.

Russia Making a Mockery of Human Rights

The Russian Foreign Ministry has published a report on the human rights situation in various countries. The starting point of the report is one of double standards: The report only focuses on human rights in countries, with which Russia is looking for discord.

The report devotes several pages to Finland. It seems that Moscow regards Finland as a similar target for pressure and part of its “near abroad” as the Baltic States. The report directs accusations against Finland using the same sort of demagoguery as against the Baltic States.

The Russian report repeats remarks contained in UN reports regarding shortcomings in the human rights situation in Finland, which are something that we have an obligation to rectify. This is, however, just an excuse for a campaign directed against Finland that is using cross-border child custody disputes as an instrument of foreign policy.

Venäjä irvailee ihmisoikeuksilla

Venäjän ulkoministeriö on julkistanut raportin maailman ihmisoikeustilanteesta. Raportin peruslähtökohta on kaksinaismoralistinen: siinä kiinnitetään huomiota ihmisoikeustilanteeseen vain niissä maissa, joiden kanssa Venäjä hakee ongelmia.

Suomelle raportissa on omistettu monta sivua. Näyttää siltä, että Moskova pitää Suomea samanlaisena painostuksen kohteena ja "lähiulkomaana" kuin Baltian maat. Raportissa Suomea syytellään samanlaisin demagogisin ottein kuin Baltian maita.

SAFKA

© SAFKA, 18.08.2011

Suomen antifasistinen komitea (SAFKA) kiittää viime vuonna toimintaansa tukeneita tahoja Suomessa, Euroopassa ja Venäjällä. Yhdistys toivottaa kaikille yhteistyötahoilleen menestystä alkaneelle vuodelle!

Den finländska antifascistiska kommittén (SAFKA) tackar alla som stött dess verksamhet under det gångna året i Finland, Europa och i Ryssland. Föreningen tillönskar alla samarbetspartner ett framgångsrikt nytt år!

The Finnish Anti-Fascist Committee (SAFKA) extends its gratitude to all those who supported our activities in Finland, Europe, and Russia last year. We wish all our cooperation partners the very best of success in 2012.

Антифашистский комитет Финляндии (САФКА) выражает свою благодарность всем, кто оказывал нам поддержку в Финляндии, Европе и России в прошлом году. Желаем нашим партнерам успехов в новом году!
Tuesday, January 10, 2012
Posted by SAFKA

Archive

Tags

Antifa Antifascism Antifašism Antifasismi Antisemitism Antisemitismi Black Ribbon Day Boikott Bolshevism Bolshevismi Caucasus Chechnya Children Communism Crimea Dagestan Democracy Demokrati Demokratia Eesti Elections Eurooppa Europe Fascism Fašism Fasismi Finland Folkmord Free Speech FSB Genocide Georgia Hague Hate Speech Helsinki Historia History Hitler Holodomor Homofobia Homophobia Human Rights ICC Ihmisoikeudet Independence Itsenäisyys Journalism Journalismi Justice Kansanmurha Kaukasia Kavkaz Center Kirkko Kommunismi Krig Krigsförbrytelse Ksenofobia Laki Lapset Mannerheim Media Mustan nauhan päivä Muukalaisviha Natsism Natsismi Nazism Neuvostoliitto Perustuslaki Propaganda Putin Racism Rasismi Russia Russofobia Russophobia Ryssland SAFKA Sananvapaus Security Självständighet Soome Sota Sotarikokset Sotasyyllisyys Soviet Union Sovjetunion Stalin Stalinism Stalinismi Suomi Syria Syyria Talvisota Tampere Tartu Terrorism Terrorismi Totalitarianism Totalitarism Totalitarismi Tshetshenia Turvallisuus Ukraina Ukraine Uskonto USSR V Day Vaalit Världskrig Venäjä Vihapuhe Viro Voitonpäivä War War Crimes War Guilt WWII Xenophobia Антисемитизм Антифашизм Безопасность Бойкот ВОВ Военные преступления Война Выборы Геноцид Голодомор Гомофобия Демократия Демократія День Победы Дети Европа Європа История Коммунизм Комунізм Конституция Ксенофобия Нацизм Независимость ПЖиВ Права человека Пропаганда Путин Радянський Союз Расизм Росія Россия Русофобия Свобода слова Советский Союз СРСР СССР Сталин Сталинизм Сталінізм Тампере Тоталитаризм Тоталітаризм Трибунал Украина Україна Фашизм Финляндия ФСБ Хельсинки Чечня Эстония
Powered by Blogger.

Copyright © SAFKA | Metrominimalist | Powered by Blogger | Designed by Johanes Djogan